Smokey Citrine Point Prism-ToShay.org

Smokey Citrine Point Prism

Regular price $27.99

Smokey Citrine Double Point Prism

  • 6 Sided Prism Double Terminated Point
  • Large Size: 50mm